ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132α
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Π ρ ό ς
Τούς ευλαβείς Χριστιανούς της Ίεράς ημών Μητροπόλεως Αγαπητοί μου Αδελφοί,

«Χριστός έξ ουρανών απαντήσατε...»
(Α' ειρμός Καταβασιών Χριστουγέννων)

Τά εφετινά Χριστούγεννα αποτελούν, όπως πάντοτε, πηγή χαράς χριστιανικής, ευλογίας μοναδικής άπό τόν σαρκωθέντα Λόγον τού Θεού, άλλά συγχρόνως πρέπει νά άποτελοΰν καί εύκαιρίαν προβληματισμών προσωπικών, οικογενειακών καί κοινωνικών. Γιατί ή κάθε χριστιανική έορτή, άλλά περισσότερον ή έορτή τών Χριστουγέννων, άποτελοΰσαν καί άποτελοΰν έκφρασιν τής άγάπης τού Θεού γιά τόν πεσόντα άνθρωπον. Έτσι ή άγάπη τών Χριστουγέννων «άγκαλίάζει» τόν άνθρωπον τής κάθε εποχής καί έπομένως καί τής ιδικής μας εποχής.
Τό πρώτο θέμα πού ταλανίζει χιλιάδες άνθρώπων είναι τό μεταναστευτικό ή προσφυγικό στήν προσπάθεια τών άδυνάτων καί πτωχών άνθρώπων νά σωθούν άπό τόν άφανισμόν καί τόν θάνατον άπό τούς συμπατριώτες τών εντός τής χώρας των. Ό κόσμος ζει τό μαρτύριον τών φρικαλεοτήτων τών άδελφών συνανθρώπων των καί μέ τόν άφανισμόν χιλιάδων στά παγωμένα νερά τού Αιγαίου καί κυρίως τών παιδιών. Στίς πλούσιες καί άσφαλεις χώρες στήνονται τά μεγαλόπρεπα καί πανάκριβα Χριστουγεννιάτικα Δένδρα, γιά νά προκαλέσουν τόν θαυμασμό, άλλά καί νά φανερωθή ή παγερότης τής καρδίας τών κρατούντων, πού είναι πιό παγερή άπό τά παγωμένα νερά τής Μεσογείου καί τού Αιγαίου. Ή άπώλεια χιλιάδων παιδιών θεωρείται πλέον φυσικόν φαίνόμενον.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ