ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132α
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Π ρ ό ς
Τούς ευλαβείς Χριστιανούς της Ίεράς ημών Μητροπόλεως Αγαπητοί μου Αδελφοί,

«Χριστός έξ ουρανών απαντήσατε...»
(Α' ειρμός Καταβασιών Χριστουγέννων)

Τά εφετινά Χριστούγεννα αποτελούν, όπως πάντοτε, πηγή χαράς χριστιανικής, ευλογίας μοναδικής άπό τόν σαρκωθέντα Λόγον τού Θεού, άλλά συγχρόνως πρέπει νά άποτελοΰν καί εύκαιρίαν προβληματισμών προσωπικών, οικογενειακών καί κοινωνικών. Γιατί ή κάθε χριστιανική έορτή, άλλά περισσότερον ή έορτή τών Χριστουγέννων, άποτελοΰσαν καί άποτελοΰν έκφρασιν τής άγάπης τού Θεού γιά τόν πεσόντα άνθρωπον. Έτσι ή άγάπη τών Χριστουγέννων «άγκαλίάζει» τόν άνθρωπον τής κάθε εποχής καί έπομένως καί τής ιδικής μας εποχής.
Τό πρώτο θέμα πού ταλανίζει χιλιάδες άνθρώπων είναι τό μεταναστευτικό ή προσφυγικό στήν προσπάθεια τών άδυνάτων καί πτωχών άνθρώπων νά σωθούν άπό τόν άφανισμόν καί τόν θάνατον άπό τούς συμπατριώτες τών εντός τής χώρας των. Ό κόσμος ζει τό μαρτύριον τών φρικαλεοτήτων τών άδελφών συνανθρώπων των καί μέ τόν άφανισμόν χιλιάδων στά παγωμένα νερά τού Αιγαίου καί κυρίως τών παιδιών. Στίς πλούσιες καί άσφαλεις χώρες στήνονται τά μεγαλόπρεπα καί πανάκριβα Χριστουγεννιάτικα Δένδρα, γιά νά προκαλέσουν τόν θαυμασμό, άλλά καί νά φανερωθή ή παγερότης τής καρδίας τών κρατούντων, πού είναι πιό παγερή άπό τά παγωμένα νερά τής Μεσογείου καί τού Αιγαίου. Ή άπώλεια χιλιάδων παιδιών θεωρείται πλέον φυσικόν φαίνόμενον.


Τό δεύτερον σοβαρόν πρόβλημα είναι ή άπάνθρωπη βία πού συντελεΐταί έξ ονόματος τής θρησκείας καί τού προφήτου Μωάμεθ μέ τήν σφαγήν χιλιάδων άθώων άνθρώπων καί δή νέων. Καί ό Χριστιανικός κόσμος πού έτοίμάζεταί νά έορτάσει τήν μεγάλην έορτήν τής Γεννήσεως τού Σωτήρος μένει έντελώς άδιάφορος. Τά δύο αύτά κραυγαλέα σημερινά  εγκλήματα έρχονται νά αμαυρώσουν την εορτήν των Χριστουγέννων καί νά αποδείξουν την αδιαφορίαν των Χριστιανών.

Τά εφετινά όμως Χριστούγεννα έχουν μία βαρύτητα καί αξίαν γίά την Μητρόπολίν μας, γιατί τό 2015 ή προσωρινή καί προσωποπαγής Μητρόπολίς μας έγίνεν, με τήν ομόφωνον άπόφασίν τής Σεπτής Ιεραρχίας μόνιμος καί αποκτά τό κύρος καί τήν θέσίν ώς ισότιμος καί νά άποτελεΐ ένα μικρόν μεν άλλά ζωντανόν κύτταρον τής Ορθοδόξου ’Εκκλησίας μας. Θεού εύδοκία είναι αύτό τό γεγονός καί θά άποτελέσεί μία νέα άφετηρία πνευματικής καί ’Εκκλησιαστικής προσφοράς εις τόν εύλογημένον αύτόν τόπον.
Αγαπητοί μου. Τό έτος 1991 έορτάσαμεν τά πρώτα Χριστούγεννα ώς «προσωρινή» καί «προσωποπαγής» Μητρόπολίς καί σήμερα τό 2015 ώς Μόνιμος. Ή σκέψις ήμών, άλλά καί πολλών άλλων, ήτο νά πραγματοποιηθή αύτό τό θαύμα, νά λειτουργεί έφεξής άνεξάρτητος, αύτοδύναμος καί ίσόκυρος με τάς άλλας Μητροπόλεις τής ’Εκκλησίας μας. Ή Μητρόπολίς Σταγών καί Μετεώρων καλείται νά διαδραματήσει σημαντικόν ρόλον ( στό τρίγωνο) των τριών μεγάλων περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου καί Δυτ. Μακεδονίας.
Αγαπητοί μου Αδελφοί. Ή Μητρόπολίς μας άποτελεΐ
σημαντικότατον πνεύμονα εις τό άκρον τής Δυτικής Θεσσαλίας καί θά παίξει καθοριστικόν ρόλον στήν έποχήν μας μέ τήν λειτουργίαν των ιερών Μονών των Μετεώρων, καί μέ τήν μελλοντικήν άποκατάστασιν καί άνέγερσιν των κατεστραμένων γιά νά δώσει καί πάλιν παγκοσμίως τήν μαρτυρίαν τού ορθοδόξου Μοναχισμού εις τόν κόσμον καί μάλιστα στις μεγάλες άσιατίκές χώρες. Τά έφετινά Χριστούγεννα πρέπει νά παραμείνουν άσβεστα στή μνήμη όλων μας, γιατί ό Σωτήρας Χριστός μάς

XΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ

Μέ πατρικήν αγάπην ο Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ