Δικαιολογητικά Γάμου:

• Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας καὶ ἀσχέτου συγγενείας γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τῆς ἐνορίας, στὴν ὁποία διαμένουν οἱ μελλόνυμφοι . [ΠΡΟΣΟΧΗ: Γιὰ τὴν ἔκδοση Πιστοποιητικοῦ Ἀγαμίας ἀπαιτεῖται πιστοποιητικὸ γεννήσεως ἤ οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένος/-η ὁ/ἡ ἐνδιαφερόμενος/-η. Γιὰ τὴν ἔκδοσή του χρειάζεται νὰ εἶναι παρόντες δυὸ ἐνήλικοι μάρτυρες, ἔχοντας μαζί τους τὶς Ἀστυνομικὲς Ταυτότητές τους.]
• Παράβολο χαρτοσήμου ( 18 ) Εὐρὼ Δημοσίου. Προμηθεύεται ἀπὸ Δημόσιο Ταμεῖο ( Δ.Ο.Υ ).
• Παρουσία τῶν Μελλονύμφων μὲ τὶς Ἀστυνομικές τους Ταυτότητες γιὰ τὴ συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, σὲ ἡμέρα καὶ ὥρα ποὺ θὰ ἔχουν προκαθορίσει μὲ τὸν Ἱερέα.
• Α.Μ.Κ.Α  καὶ τῶν δυὸ μελλονύμφων.
• Α.Φ.Μ  καὶ τῶν δυὸ μελλονύμφων.

Εἰδικὲς περιπτώσεις:

• Σὲ περίπτωση διαζευγμένου, κατατίθεται τὸ Διαζευκτήριο μὲ τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟ», τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ὅπου τελέστηκε.
• Σὲ περίπτωση χηρείας, κατατίθεται ἡ Ληξιαρχικὴ Πράξη θανάτου.
• Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας ἐκ τῶν Μελλονύμφων κατοικεῖ σὲ ἄλλη ἐνορία, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ ἐκδώσει ὁ Ἐφημέριος τῆς ἐνορίας του. Ἐὰν ἡ ἐνορία τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν Μελλονύμφων ἀνήκει σὲ ἄλλη Μητρόπολη ἀπὸ αὐτὴ στὴν ὁποία θὰ τελεστεῖ ὁ Γάμος, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ πρέπει πρῶτα νὰ θεωρεῖται ἀπὸ τὴ Μητρόπολη αὐτὴ καὶ ἔπειτα νὰ προσκομίζεται στὸν Ἐφημέριο ὁ ὁποῖος θὰ τελέσει τὸν Γάμο.
• Ἐὰν ἔχει προηγηθεῖ Πολιτικὸς Γάμος τῶν Μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καὶ Ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου.

Διαδικασία Ἔκδοσης Ἀδείας Γάμου

  • Τὰ ἀνωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στὸν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας ὅπου θὰ τελεστεῖ ὁ γάμος.
  • Ὁ ἐφημέριος ἐτοιμάζει τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας γάμου καὶ τὰ ὑποβάλλει (ὁ ἴδιος ἢ κατόπιν συνεννοήσεως οἱ μελλόνυμφοι) στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας τοῦ γάμου.
  • Γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἀδείας τοῦ γάμου καταβάλλεται ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους τὸ ποσὸ τῶν  (3,00 €) εὐρώ.

Διαδικασία μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Γάμου

  • Μετὰ τὸν Γάμο οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τὴ Δήλωση Τελέσεως Γάμου, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τοὺς Νεόνυμφους καὶ τοὺς Παράνυμφους (Κουμπάρους).
  • Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στὰ ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ὑποχρεωτικὰ ἐντὸς 30 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Γάμου. Ἡ κατάθεση τῆς Δήλωσης αὐτῆς γίνεται ἀπὸ ἕναν ἐκ τῶν Νεονύμφων.
    [Προσοχή: σὲ περίπτωση ἐκπρόθεσμης καταθέσεως αὐτῆς, ἐπιβάλλεται πρόστιμο ἀπὸ τὸν Δῆμο]
    [Προσοχή: σὲ περίπτωση ποὺ ἔχει προηγηθεῖ πολιτικὸς γάμος, ἡ δήλωση τελέσεως τοῦ Θρησκευτικοῦ Γάμου ὑποβάλλεται στο Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου ὅπου ἔχει γίνει ὁ πολιτικὸς γάμος]

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ