002

7 Ιερά Μητρόπολή μας στό πλαίσιο τής επικοινωνίας με τούς πιστούς όχι μόνο τής Μητροπολιτικής μας περιφερείας, αλλά καί τούς μακράν εύρισκομένους δημιούργησε ίστότοπο στό Διαδίκτυο.

Σκοπός τής ιστοσελίδας μας είναι μέσα άπό τήν σύγχρονη τεχνολογία νά μεταφέρουμε τόν Λόγο τού Θεού σέ κάθε γωνιά τού κόσμου. Νά άναδείξουμε τόν πνευματικό καί πολιτιστικό πλούτο τής Άγιομετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας.
Νά κάνουμε γνωστή τήν λαμπρή πορεία τής πάλαι ποτέ Επισκοπής των Σταγών, μιάς τών παλαιοτέρων Επισκοπών τής Έλλαδικής Εκκλησίας μέ μεγάλη Πνευματική καί Εθνική προσφορά.

Τέλος νά παρέχουμε κάθε πληροφορία γιά τήν πνευματική καί πολιτιστική δραστηριότητα τής Ίεράς Μητροπόλεώς μας.
Εύχή μας είναι καί αύτός ό τρόπος έπικοινωνίας νά άποβεΐ πρός Δόξαν Θεού καί ώφέλεια τών πιστών μας.

Μέ πατρικῶν εὐχῶν
ὁ Μητροπολίτης
Σταγῶν και Μετεώρων Σεραφείμ

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ