ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 

1. Νὰ προκαθορίσουν ἔγκαιρα τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα τέλεσης τοῦ Μυστηρίου μὲ τὸν Ἱερέα-Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ. 
2. Νὰ προσκομίσουν στὸν Ἱερέα τὴ Ληξιαρχικὴ Πράξη γέννησης τοῦ παιδιοῦ τους .
3. Τὰ παραπάνω δικαιολογητικὰ πρέπει νὰ προσκομίζονται μόνο ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ ὄχι ἀπὸ τρίτο ἄτομο.
4. Ἀνάδοχος (Νουνός) τοῦ παιδιοῦ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀλλόδοξος ἤ ἀλλόθρησκος ἀλλὰ οὔτε Ὀρθόδοξος ὁ ὁποῖος ἔχει τελέσει μόνο πολιτικὸ γάμο.

Ειδικές περιπτώσεις

1. Σὲ περίπτωση ποὺ μὲ Δικαστικὴ ἀπόφαση τὴν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ ἔχει ὁ ἕνας γονέας, γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου καὶ τὴν Ὀνοματοδοσία ἀπαιτεῖται συγκατάθεση καὶ ὑπογραφὴ καὶ τοῦ ἕτερου γονέα ἤ Ὑπεύθυνη Δήλωση.
2. Σὲ περίπτωση διαφωνίας τῶν γονέων γιὰ τὸ Βάπτισμα ἤ τὴν Ὀνοματοδοσία, ἀπαιτεῖται Δικαστικὴ ἀπόφαση.

 

ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ :

1. Νήπια
Παιδιά ποὺ ἔχουν γεννηθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ εἶναι ἐγγεγραμμένα στὸ Ληξιαρχεῖο βαπτίζονται κανονικά.

2. Ἐνήλικες
1.  Συμπληρώνει αἴτηση Βαπτίσεως, στὴν ὁποία καταγράφει ὅλα τὰ προσωπικά του στοιχεῖα ( ὄνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, χώρα προέλευσης κ.λπ.) καὶ ἀναφέρει ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ἀβίαστα καὶ ἐλεύθερα.
2. Ὑποβάλλει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη τὴν αἴτηση Βαπτίσεως μαζὶ μὲ φωτοτυπία τῆς Ταυτότητας ἤ τοῦ Διαβατηρίου του.
3. Ἡ Μητρόπολη ἐγκρίνει τὴν αἴτηση καὶ καθορίζει τὸν Κατηχητή – Ἱερέα.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ