ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ Ἐν Καλαμπάκᾳ τῇ 2 Δεκεμβρίου 2015

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 

Π ρ ό ς
Τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς
Τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας

Ἀγαπητοί μου,

Τό θέμα τῆς ἀγάπης εἶναι ἐπίκαιρο. Κάθε στιγμή ἀκούγεται ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους πώς χρειάζεται νά δείχνουμε ἀγάπη. Ἀλλά πῶς!! Ὁ καθένας ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη νά παίρνει καί νά δίδει ἀγάπη. Ἔτσι μ΄ αὐτό τόν τρόπο γαληνεύει καί ἡρεμεῖ, ὀμορφαίνει ἡ ζωή του, ἐξευγενίζεται καί ἐξυψώνεται ὡς ἄτομο καί μαζί ἡ κοινωνία ὁλόκληρη.
Ἀπό τούς ἀρχαιοτάτους χρόνους ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ ἀναφέρθηκε στό θέμα τῆς ἀγάπης. Οἱ δύο πρῶτες ἐντολές τοῦ 10λόγου, πού δόθηκε στόν Μωϋσῆ ἐπάνω στό ὄρος Σινᾶ, σχετίζονται μέ τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου τόσο πρός τό Θεό ὅσο καί πρός τόν πλησίον. Μέχρι τούς χρόνους τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀγάπη εἶχε περιορισμένα ὅρια, ἦταν μάλλον πολύ φτωχή καί ὅσο περνοῦσαν τά χρόνια ἐξέλιπε ἡ ἔννοιά της.
Ἀπό τότε πού ἀκούστηκε ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἀποκάλυψε στήν ἀνθρωπότητα τήν Ἀλήθεια, δόθηκαν ἄλλες -μεγάλες καί ἀπεριόριστες- διαστάσεις στήν ἔμπρακτη ἀγάπη. Ὁ Θεῖος Διδάσκαλος μέ τήν Θεανθρώπινη παρουσία του στή γῆ συνέστησε στούς ἀνθρώπους νά πορευθοῦν τούς ἑξῆς δρόμους-τρόπους ἀγάπης: α) Εἶπε κατηγορηματικά: «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ιω.13,34). β) Πρόσθεσε κατόπιν «Εἰ ἀγαπᾶτε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί»(Λουκ.6,32). γ)Διακήρυξε τήν τέλεια ἀγάπη μέ τήν πρωτάκουστη φράση Του: «Ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν»(Ματθ.5,44).
Αὐτούς τούς τρόπους τῆς ἀγάπης καλεῖται νά χρησιμοποιήσει κάθε χριστιανός. Ἐφόσον «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί», ὅπως μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, καθένας πού θέλει νά ἔχει σωστή σχέση μέ τό Θεό, θά πρέπει νά βιώνει καί νά ἀναστρέφεται σύμφωνα μέ τήν ἀρετή αὐτή. Ἄλλωστε, ὅπως διατυπώνει ο ἀπόστολος Παῦλος, ὁποιαδήποτε ἀξία ἄν ἔχω, «ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν εἰμί»(Α΄ Κορινθ.13,2).
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας θέλοντας νά προκαλέσει τήν προσφορά περισσότερης ἀγάπης, ἀλλά καί νά διευκολύνει ὅσους δέν ἔχουν ἄλλον τρόπο νά προσφέρουν τήν ἀγάπη τους, διοργανώνει κάθε χρόνο τό μῆνα Δεκέμβριο τόν Ἔρανο ταῆς «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». Ἐφέτος ὁ Ἔρανος αὐτός θά διενεργηθεῖ στήν πόλη τῆς Καλαμπάκας τήν Τρίτη 15 τοῦ μηνός καί στά χωριά μιά ἄλλη ἡμέρα μέχρι τίς 20 Δεκεμβρίου.
Παρακαλῶ τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς περιφερείας μας, ὅπως εὐαρεστηθεῖτε καί ἀνταποκριθεῖτε ὅλοι στόν ἐτήσιο Ἔρανο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, γιά νά ἐπιτευχθεῖ προσφορά περισσότερης ἀγάπης σέ ἄτομα ἤ σέ οἰκογένειες, πού ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας. Τήν περίοδο τῶν Ἑορτῶν θά πρέπει καί ἐκείνοι νά χαροῦν καί νά περάσουν ὅπως τό ἀπαιτοῦν οἱ ἡμέρες.
Εὔχομαι νά βιώσετε τή χαρά πού χαρίζει ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης καί νά ἀνταμειφθεῖτε ἀπό τό Θεό τῆς Ἀγάπης μέ πλούσιες τίς δωρεές καί τίς εὐλογίες του. Καλές Ἑορτές.

Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ