ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

               ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ                

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2018

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ   Ἀριθ. 6

Πρὸς

Τὸν ἱερὸν Κλῆρον, τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες καὶ τὸ

Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Τέκνα μου ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγαπητά,

Τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως διαχέεται σ’ ὅλο τὸν κόσμο, ὅπως τὸ φῶς τοῦ  Παναγίου Τάφου φθάνει σήμερα μέχρι καὶ τὸ τελευταῖο χωριὸ τῆς Ἐπαρχίας μας.

Γιὰ νὰ ἰδοῦμε ὅμως τὸ πνευματικὸ φῶς ποὺ προσφέρει ὁ Ἀναστημένος Κύριός μας πρέπει νὰ ἔχουμε καθαρὰ μάτια καὶ καθαρὴ ψυχή, γιατὶ ἡ πνευμα-τικὴ τύφλωση μᾶς ἐμποδίζει ἀπό αὐτὴ τὴν κοινωνία μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ γίνουμε κοινωνοὶ τοῦ πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, μὲ τὴ συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας, κάτι τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη μας, ἀρκεῖ βεβαίως νὰ γίνεται «μετὰ καθαροῦ συνειδότος», «πεφωτισμένῃ καρδίᾳ», μὲ βαθειὰ πίστη καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεάνθρωπο καὶ τὸν συνάνθρωπο.

Τότε, γίνεται εὐλογημένη πραγματικότητα αὐτό, ποὺ γράφει στὸν Κατη-χητικό του Λόγο ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Κανεὶς δὲν ὀδύρεται γιὰ τὰ πταίσματά του, ἀφοῦ ἡ συγχώρεση ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν τάφο. Κανεὶς δὲν φοβᾶται τὸν θάνατο, ἀφοῦ μᾶς ἐλευθέρωσε μὲ τὸν δικό του θάνατο ὁ Κύριος. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ χαίρουν οἱ Ἄγγελοι μαζὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους».

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ πρώτη εὐχὴ μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας, ποὺ ἀπηύθυνε πρὸς τὶς Μυροφόρες Γυναῖκες, ἦταν τὸ: «Χαίρετε».

Δηλαδή, νὰ ἔχουν πάντοτε μέσα στὴ ψυχή τους τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστά-σεως ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ ζωή τους νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ χαρά, διότι μὲ τὴν Ἀνάστασή Του, ὡς ἔκφραση τῆς Ἀγάπης Αὐτοῦ, νικήθηκε ὁ θάνατος  καὶ ὁ φόβος, καὶ ἀνέτειλε ἐκ τοῦ Τάφου ἡ Ἐλπίδα καὶ ἡ Ζωή.

Αὐτὴ τὴ χαρά εὔχομαι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, πρὸς ὅλους σας Κληρικούς, Μοναχοὺς καὶ Λαϊκούς, νὰ βιώνετε, ὄχι μόνο αὐτὲς τὶς πασχαλινὲς ἡμέρες  ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη σας τὴ ζωή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐν Καλαμπάκᾳ τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2018

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Σταγῶν καὶ Μετεώρων Θ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ

 

 

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ