ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

    Σταγών και  Μετεώρων

 

              Ἀριθ. Πρωτ. 328 /2017

                                                                                       Ἐν Καλαμπάκᾳ τῇ 29-11-2017

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  Ἀριθ. 1  

 

      Π ε ρ ί λ η ψ ι ς : «Περὶ τῆς 1ης Ἱερατικῆς Συνάξεως».

      Πρὸς

      Τοὺς Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμωτάτους   Ἐφημερίους  

      τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν

      τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

 

 

      Πανοσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,

      Χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ ἐπινεύσει τοῦ Παναγίου καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύματος, κατεστάθην Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καὶ Μετεώρων, εἰς διαδοχὴν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σεραφείμ.

Δοξολογῶ τὸν Πανάγαθον Θεὸν διὰ τὸ ἄμετρον ἔλεός Του ἐπ᾿ ἐμὲ καὶ μεγαλύνω τὸ ὄνομα τῆς Κυρίας Θεοτόκου διὰ τὰς εὐεργεσίας Αὐτῆς πρὸς τὴν ἐλαχιστότητά μου. Καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἱερατικῆς μου πορείας ἐγεύθην τῆς παρουσίας καὶ προστασίας Της καὶ διὰ τοῦτο ἀπείρως τὴν εὐγνω-μονῶ καὶ αἰωνίως θὰ Τὴν τιμῶ. Εὔχομαι δὲ πρὸς ὅλους ὑμᾶς προσωπικῶς καὶ εἰς τὰς οἰκογενείας σας, νὰ ἔχητε τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν σκέπην Αὐτῆς.

Διὰ τῆς παρούσης πρώτης Ἐγκυκλίου μου, ἀπευθύνω πρὸς ἅπαντας ὑμᾶς τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐγκάρδιο πατρικὸν χαιρετισμὸν καὶ διαβεβαιῶ ὅτι ὡς Μητροπολίτης καὶ πνευματικὸς Πατήρ σας, θὰ σταθῶ ἀρωγός, ἀντιλήπτωρ καὶ ὑποστηρικτὴς ὑμῶν εἰς τυχὸν προβλήματα, πάσης φύσεως, ὄχι μόνον πνευματικὰ καὶ διοικητικὰ ἀλλὰ καὶ οἰκογενειακὰ καὶ κοινωνικά. Θὰ εὑρίσκομαι πάντοτε παρὰ τὸ πλευρόν σας, ὡς ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Ἀδελφὸς ὑμῶν. Μαζὶ θὰ συνεργασθῶμεν διὰ τὸ καλὸν καὶ τὴν πρόοδον τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ ἐργαλεῖα τὴν ἀγάπην, τὴν ἑνότητα, τὴν σύμπνοιαν, τὴν εὐπρέπειαν, τὸν σεβασμόν ἀλλήλοις καὶ τὴν ἱερατικήν μας συνείδησιν.

Ἐπιθυμῶ νὰ γνωρίσω ἐξ ἀρχῆς ἅπαντας τοὺς Κληρικούς μου καὶ διὰ τοῦτο τὴν Παρασκευὴν 8ην Δεκεμβρίου 2017, καὶ ὥραν 11ην πρωινήν, εἰς τὸν ἐν Καλαμπάκᾳ Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος θὰ πραγματοποιήσωμεν τὴν 1ην Ἱερατικὴν Σύναξιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἀπευθύνω πρὸς ὑμᾶς πατρικὰς εὐχὰς καὶ παραινέσεις.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

Ο Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος 

 

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ